Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

 

Směrnice  č.6.

O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

A JEHO ÚČTOVÁNÍ V ORGANIZACI

 

Čl. 1.

Základní ustanovení

Tato směrnice je v souladu s §35 zákona 561/2004 Sb. („školský zákon“)a s vyhláškou  č 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání.   Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně (tj. dítě, které v posledním ročníku MŠ dovrší 6 let a starší).   Pro zařazení do evidence pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání  je řádné přijetí dítěte do mateřské školy  rozhodnutím  ředitelky školy.   Evidence dětí je zpracována ředitelkou školy. Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Výše částky na příslušný školní rok je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této směrnice.

Čl. 2

Způsob úhrady a účtování úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce je ředitelkou školy seznámen s výši a způsobem úhrady za předškolní vzdělávání.

Způsob úhrady, osvobození od úplaty

 Probíhá převodem z účtu ke dni 25. Účet v Komerční bance je:  131-937690207. Bank. spojeni: 0100

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání může být zákonný zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 5 vyhlášky č. 14/ 2005 o předškolním vzdělávání v platném znění).   Zákonný zástupce dítěte je povinen čtvrtletně doložit pobírání sociálního příplatku vždy nejdéle do konce prvního měsíce každého čtvrtletí. V případě, že zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního měsíce.

Čl. 3

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

 Výše úplaty se snižuje na polovinu za kalendářní měsíc, pokud je dítě nepřítomno v mateřské škole celý měsíc a tato nepřítomnost je zákonným  zástupcem řádně omluvena. 

Čl. 4

Způsob účtování školného- úplaty

Přeplatky za úhradu předškolního vzdělávání budou vráceny plátci pololetně na základě žádosti zákonného zástupce o snížení úplaty.   Přeplatky za stravné budou také rodičům vráceny pololetně na jejich účet. O školném účtujeme měsíčně 261 100/602 100, od roku 2010 –  315 110/609 110. Za správné zaúčtování odpovídá osoba odpovědná za vedení účetnictví. 

Čl. 5

Úplata v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu

Zákonným zástupcům je dva měsíce předem oznámeno přerušení provozu MŠ. Ředitelka školy stanoví  poměrné snížení výše úplaty v době omezení provozu MŠ takto: Z výše měsíční částky se výpočtem stanoví výše částky na jeden den. Tato částka se násobí počtem dnů, kdy je MŠ v provozu. Za dítě odhlášené na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen se úplata  sníží na poměrnou část. Zaplacená částka za předškolní vzdělávání přihlášených dětí v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu  se nevrací.

Čl. 6

       Závěrečná ustanovení

Pokud zákonný zástupce opakovaně porušuje uvedená ustanovení / nezaplatí školné i stravné v daný termín /, bude jeho dítěti po písemném upozornění ukončena docházka do mateřské školy (§35 zákona č. 561/2005Sb.)   Toto úplné znění směrnice  nabývá účinnosti dne: 1.9.2023.  Směrnici lze v průběhu doby , kdy se objeví nové skutečnosti, měnit. Změny se provádí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí směrnice. V případě většího počtu změn, či číslovaných dodatků, se pro následující školní rok vydává úplné znění směrnice. Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost směrnice omezená.

Dne :  30.6.2023                                                         Sylva Fišerová –  ředitelka školy

Příloha : Úplata za předškolní vzdělávání/přílohač.1/